Stacks Image 11

Samenwerkingscontract deel 2


Werkwijze

De werkwijze bestaat uit Integratieve counseling / coaching.

De intake vond plaats op (datum):

Het aantal voorgestelde sessies inclusief intake is:

De sessies vinden eens in de week / twee weken plaats bij Carans Counseling en Coaching, Theeroos 68, 3068 BZ Rotterdam.

Privacyreglement, geheimhouding en klachtenregeling


  • Carans Counseling en Coaching voldoet aan de wettelijke eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor het opvragen en bewaren van persoonlijke gegevens is een privacy-protocol bij de counselor / coach aanwezig. Deze kan bij de counselor / coach worden opgevraagd.

  • Cliënt gaat ermee akkoord dat zijn / haar casus geanonimiseerd kan worden ingebracht en besproken in intervisie en/of supervisie. De intervisanten en/of supervisor hebben uitsluitend indirect zicht op de inhoud en vorm van de uitgevoerde counseling-coaching, evenals op het effect daarvan. De counselor / coach, alsmede collega’s, zijn gehouden aan de beroepscode en de beroepseed van geheimhouding.

  • Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring aan derden (artsen) overhandigd of medegedeeld. Wel zal een mail gestuurd worden naar de huisarts met de mededeling dat de cliënt bij Carans Counseling en Coaching op gesprek komt en wanneer deze sessies beeïndigd zijn. Over de inhoud van deze sessies zullen geen mededelingen worden gedaan.

  • Wanneer de cliënt feedback heeft over de counselor of coach en/of de vorm van de behandeling, benadering of aanpak, zal de cliënt dit als eerste aan zijn counselor of coach zelf willen mededelen. Wanneer dit niet leidt tot een genoegzame oplossing kan de cliënt zich met de vraag, feedback of de klacht uitsluitend en schriftelijk wenden tot de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) waarbij de counselor / coach is aangesloten. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met de cliënt opnemen. Deze informatie zal door alle betrokkenen partijen vertrouwelijk worden behandeld.
Tarief en betaling

Het overeengekomen uurtarief bedraagt 75 euro per sessie van 1 uur, ook voor de intake. De betaling kan per contant plaatsvinden of middels iDeal-betaling via Tikkie.

De cliënt verklaart alle relevante gegevens te hebben verstrekt waardoor een optimale counseling / coaching kan plaatsvinden. Cliënt dient zich te realiseren dat het niet verstrekken van informatie, zoals aanwezig in het medisch dossier van arts / specialist of andere behandelaars, terwijl deze informatie wel bekend is bij de cliënt, kan leiden tot eventueel nadelige gevolgen, waarvoor de cliënt in dit geval zelf verantwoordelijkheid is.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te …………….. op (datum)

Naam cliënt


Handtekening

....................................


Naam Counselor / Coach

Carin Ransijn
Handtekening

....................................Algemene bepalingen (Counseling / Coaching)

1. De sessies hebben een duur van 60 minuten.

2. De cliënt betaalt aan de counselor / coach een bedrag per sessie. Het bedrag bedraagt 75 euro per sessie en wordt direct na afloop van de sessie contant of per Tikkie (iDeal via What'sApp) betaald.

3. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van tevoren te worden afgemeld. De counselor / coach kan de kosten voor deze gemiste sessie in rekening brengen wanneer de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld.

4. De Counselor / coach houdt zich aan de bepalingen van de WBGO en de ethische en overige beroepscode die op zijn professie van toepassing is.

5. De counselor / coach is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat de cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts / specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

6. Deelname is op eigen risico. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van zijn/haar eigen psychische dan wel lichamelijke grenzen. Bij het ontstaan van problemen van fysieke en/of psychische aard verwijzen wij u door naar uw huisarts/behandelend arts of ter zake deskundige en gespecialiseerde therapeut.

8. De overeenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd:
a) De Cliënt geeft aan dat het aantal overeengekomen sessies is afgerond en hij/zij de counseling / coaching wil beëindigen;
b) De cliënt geeft aan dat hij de counseling / coaching wil beëindigen;
c) De cliënt stuurt de counselor / coach een brief of e-mail waarin hij/zij aangeeft de overeenkomst te willen beëindigen en met ingang van wanneer;
d) De counselor / coach stuurt de cliënt een brief met daarin opgenomen dat de overeenkomst is beëindigd. Dit doet de counselor / coach alleen wanneer:
- De cliënt herhaaldelijk niet reageert op schriftelijke of telefonische contactpogingen van de counselor / coach;
- De cliënt heeft aangegeven dat hij zich niet wenst te houden aan het gezamenlijk opgestelde behandelplan;
- De cliënt zich herhaaldelijk niet houdt aan de algemene bepalingen uit deze behandelovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen de cliënt en de counselor / coach;
- De counselor / coach van mening is dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de counselor / coach, de counselor / coach niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.