Algemene Bepalingen

————————————————————

Werkwijze


De werkwijze bestaat uit integratieve counseling / coaching en/of klassieke hypnotherapie.

De sessies hebben een duur van 60 minuten.
Na afloop van de eerste sessie zal / zullen, indien gewenst, een of meer nieuwe afspraak / afspraken gepland worden. Verplaatsen of annuleren is mogelijk indien dit ten minste 48 uur van tevoren wordt vermeld bij Carans Counseling en Coaching.
Een (tussentijdse) evaluatie vindt plaats na 6 a 7 sessies of eerder indien de therapie afgerond wordt.

De sessies vinden eens in de week / twee weken plaats bij Carans Counseling en Coaching,
 • Marktplein 2, 1421AC Uithoorn, of
 • Theeroos 68, 3068 BZ Rotterdam, of
 • Online

Tarief en betaling


De cliënt gaat akkoord met een tariefstelling van
88 euro per sessie (99 euro per sessie indien er sprake is van een avondafspraak, ingaande vanaf 18.00 uur en 111 euro per sessie indien de afspraak in het weekend plaatsvindt) welke direct na afloop van de sessie per pin of, indien online, met Tikkie wordt betaald (ook de eerste sessie). Avond- en weekendafspraken zijn slechts incidenteel en in uitzonderlijke gevallen mogelijk. Carans Counseling en Coaching is hierin bepalend en kan zonder opgaaf van reden weigeren om een avond- of weekendsessie af te spreken.

De hierboven genoemde bedragen zullen ieder jaar automatisch per 1 januari met een euro worden verhoogd. Hierover krijgt de cliënt geen extra melding.

Algemene betalingsvoorwaarden


 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de hulpverlener en de cliënt.
 2. Afspraken dienen uiterlijk 48 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de hulpverlener gerechtigd de gereserveerde tijd naar alle redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen.
 3. Bij afmelding van een afspraak binnen 48 uur om een nieuwe afspraak te maken of wanneer de cliënt niet komt opdagen op de afgesproken tijd, zal de (geannuleerde) afspraak gefactureerd worden indien geen nieuwe afspraak gemaakt wordt door de cliënt of wanneer de cliënt niets meer van zich laat horen.
 4. De door de hulpverlener aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
 5. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe en nadere ingebrekestelling is vereist en brengt de hulpverlener rente in rekening van 1% per maand of een gedeelte van de hoofdsom zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.
 6. Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum kan de hulpverlener de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen nog niet aan de betalingsherinnering, dan is de hulpverlener gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. Alle kosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
 7. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.

Verhindering


Indien verhinderd dient een afgesproken sessie
48 uur van tevoren te worden afgemeld. De hulpverlener kan de kosten voor deze gemiste sessie naar redelijkheid en billijkheid in rekening brengen wanneer de cliënt zich niet of niet tijdig heeft afgemeld.

Bij afmelding van een afspraak binnen 48 uur om een nieuwe afspraak te maken of wanneer de cliënt niet komt opdagen op de afgesproken tijd, zal de (geannuleerde) afspraak gefactureerd worden indien geen nieuwe afspraak gemaakt wordt door de cliënt of wanneer de cliënt niets meer van zich laat horen.

Privacyreglement, geheimhouding en klachtenregeling


 • Carans Counseling en Coaching voldoet aan de wettelijke eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Voor het opvragen en bewaren van persoonlijke gegevens heeft Carans Counseling en Coaching een privacy-protocol.
 • Cliënt gaat ermee akkoord dat zijn / haar casus geanonimiseerd kan worden ingebracht en besproken in intervisie en/of supervisie. De intervisanten en/of supervisor hebben uitsluitend indirect zicht op de inhoud en vorm van de uitgevoerde counseling-coaching, evenals op het effect daarvan. De hulpverlener, alsmede collega’s, zijn gehouden aan de beroepscode en de beroepseed van geheimhouding.
 • Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke en schriftelijke goedkeuring aan derden (artsen) overhandigd of medegedeeld.
 • Wanneer de cliënt feedback heeft over de hulpverlener en/of de vorm van de behandeling, benadering of aanpak, zal de cliënt dit als eerste aan zijn hulpverlener zelf willen mededelen. Wanneer dit niet leidt tot een genoegzame oplossing kan de cliënt zich met de vraag, feedback of de klacht uitsluitend en schriftelijk wenden tot de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg) waarbij de hulpverlener is aangesloten. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met de cliënt opnemen. Deze informatie zal door alle betrokkenen partijen vertrouwelijk worden behandeld.
 • Carans Counseling en Coaching houdt zich aan het vastgestelde klachtenreglement van de beroepsvereniging Nederlandse Federatie gezondheidszorg. Dit reglement kunt u opvragen bij Carans Counseling en Coaching. Meer informatie met betrekking tot klachten kunt u hier vinden.

WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst)


Op 1 april 1995 is de wet WGBO in werking getreden. Deze wet versterkt de positie van
de cliënt ten opzichte van artsen, paramedici en andere hulpverleners. In de wet WGBO is
onder meer geregeld:

 • recht op informatie;
 • toestemmingsvereiste voor een behandeling;
 • de plicht om een cliëntendossier aan te leggen;
 • recht op inzage door de cliënt in dit dossier;
 • geheimhouding van cliëntgegevens.
De hulpverlener houdt zich aan de bepalingen van de WBGO en de ethische en overige beroepscode die op zijn professie van toepassing is.

WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg)


Alle hulpverleners, aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, zijn
gehouden aan de Wkkgz. Binnen deze wet is vastgelegd dat hulpverleners een klachtenfunctionaris moeten aanstellen en zijn aangesloten bij een door de overheid erkende geschillencommissie. Meer informatie hierover is te lezen op:
https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html

Aansprakelijkheid


De hulpverlener is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat de cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat de cliënt voor hem bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts / specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.

Eigen risico


Deelname is op eigen risico. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het bewaken van zijn/haar eigen psychische dan wel lichamelijke grenzen. Bij het ontstaan van problemen van fysieke en/of psychische aard verwijzen wij u door naar uw huisarts/behandelend arts of ter zake deskundige en gespecialiseerde therapeut.

Beëindiging samenwerkingsovereenkomst


De overeenkomst kan op de volgende manieren worden beëindigd:
 1. De Cliënt geeft aan dat het aantal overeengekomen sessies is afgerond en hij/zij de counseling / coaching / hypnotherapie wil beëindigen;
 2. De cliënt geeft aan dat hij de counseling / coaching / hypnotherapie wil beëindigen;
 3. De cliënt stuurt de hulpverlener een brief of e-mail waarin hij/zij aangeeft de overeenkomst te willen beëindigen en met ingang van wanneer;
 4. De hulpverlener stuurt de cliënt een brief met daarin opgenomen dat de overeenkomst is beëindigd. Dit doet de hulpverlener alleen wanneer:
 • De cliënt herhaaldelijk niet reageert op schriftelijke of telefonische contactpogingen van de hulpverlener;
 • De cliënt heeft aangegeven dat hij zich niet wenst te houden aan het gezamenlijk opgestelde behandelplan;
 • De cliënt zich herhaaldelijk niet houdt aan de algemene bepalingen uit deze behandelovereenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen de cliënt en de hulpverlener;
 • De hulpverlener van mening is dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de hulpverlener, de hulpverlener niet bekwaam is de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde wanneer de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.

Klik hier voor het privacyreglement van deze website.
Klik
hier voor het Privacy-protocol van Carans Counseling en Coaching.


Stacks Image 32
Stacks Image 35